Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok spoločnosti MATRIX UNIVERZUM.EU, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku

Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode www.terapeutickemasaze.eu( ďalej len predávajúci ).

1.Všeobecné ustanovenia

 • Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.
 • Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:

Zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Zákon č.250/2007 o Ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode

Občiansky zákonník

Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
 • V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná,  informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle +421 944 094 594 alebo e-mailom na adrese osobnymaser@gmail.com.

3. Záručná doba a záručné podmienky

 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
 • Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami predávajúceho na používanie daného výrobku.
 • Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od predávajúceho, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.
 • Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
 • Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
 • Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
 • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

4. Zasielanie  tovaru na reklamáciu 

 • Kupujúci je povinný k odosielanému tovaru pripojiť doklad o kúpe (faktúra alebo pokladničný blok) a reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu.
 • Kupujúci odošle tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar zašlite ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru odporúčame ako poistený balík.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: 

MATRIX UNIVERZUM.EU, s.r.o., Energetikov 3, Prievidza 971 01, Slovenská republika

 • Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

1. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom Reklamačný protokol o vybavení reklamácie.

2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie reklamovaného tovaru

b) doručenie vyplneného reklamačného listu

c) kópia dokladu o nákupe

3. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru – najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť – oprava, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie peňazí.

5. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby ( sudný znalec registrovaný v danom odbore ) alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv § 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

6. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom aj doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie ukončené.

7. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Odstránenie závady

 • Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické a kvalitatívne parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.
 • V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku.
 • V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie závady poškodeného výrobku (v prípade neuznanej reklamácie ), nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o „platenú opravu“  mimo záručných podmienok. O výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný e-mailovou správou.

7. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky.

3. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.terapeutickemasaze.eu, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

 Reklamačný poriadok je v platnosti od 1.8.2014

Odoslať Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Loading Facebook Comments ...